กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจินตนาพร ใจสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ