กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเดือน แก้วพวง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวทิวากรณ์ วงษ์ขันธ์
ครูอัตราจ้าง