ปฐมวัย

นางจินตนาพร ใจสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาวิณี วรญาณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3